Skip to content

Comisia adoptă noi propuneri menite să stopeze defrișările, să introducă inovări în gestionarea durabilă a deșeurilor și să asigure soluri sănătoase

Comisia a adoptat astăzi, 17 noiembrie, trei noi inițiative care sunt necesare pentru a transpune în practică angajamentele asumate în cadrul Pactului verde european

EUGreenDeal

Comisia propune noi norme menite să stopeze defrișările de care UE este răspunzătoare, precum și noi norme menite să faciliteze transferurile de deșeuri în interiorul UE pentru a promova economia circulară și a combate exporturile de deșeuri ilegale către țări terțe și transferul către acestea a provocărilor în materie de deșeuri. Comisia prezintă, de asemenea, o nouă Strategie privind solul care vizează să asigure refacerea, reziliența și protejarea adecvată a tuturor solurilor europene până în 2050. În propunerile de astăzi, Comisia prezintă instrumentele care permit trecerea la economia circulară, protejarea naturii și ridicarea nivelului standardelor de mediu din Uniunea Europeană și din întreaga lume.

Vicepreședintele executiv pentru Pactul verde european, Frans Timmermans, a declarat: „Pentru a câștiga lupta purtată la nivel mondial împotriva crizei climatice și a celei legate de biodiversitate, trebuie să ne asumăm responsabilitatea de a acționa atât pe plan intern, cât și pe plan extern. Regulamentul nostru privind defrișările răspunde apelurilor cetățenilor de a reduce la minimum contribuția europeană la defrișări și de a promova consumul durabil. Noile noastre norme care reglementează transferurile de deșeuri vor stimula economia circulară și vor asigura faptul că exporturile de deșeuri nu dăunează mediului sau sănătății umane în altă parte a lumii. Iar datorită strategiei noastre privind solul, acesta se va însănătoși, va fi utilizat în mod durabil și va beneficia de protecția juridică de care are nevoie.”

Comisarul pentru mediu, oceane și pescuit, Virginijus Sinkevičius, a declarat: „Dacă ne așteptăm ca partenerii noștri să adopte politici climatice și de mediu mai ambițioase, ar trebui noi înșine să punem capăt exportării poluării și sprijinirii defrișărilor de care suntem răspunzători. Propunerile de regulamente privind defrișările și transferurile de deșeuri pe care le înaintăm sunt cele mai ambițioase eforturi legislative depuse vreodată la nivel mondial pentru a rezolva aceste probleme. Odată cu aceste propuneri, ne asumăm responsabilitatea și ne respectăm angajamentele prin reducerea impactului nostru la nivel mondial asupra poluării și a declinului biodiversității. De asemenea, am prezentat o strategie inovatoare a UE privind solul, cu o agendă politică solidă, care își propune să acorde solului același nivel de protecție ca apei, mediului marin și aerului.”

Comisia propune un nou regulament menit să stopeze defrișările și degradarea pădurilor de care UE este răspunzătoareCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••. Numai în perioada 1990- 2020, lumea a pierdut 420 de milioane de hectare de pădure – o suprafață mai mare decât cea a Uniunii Europene. Noile norme propuse ar garanta că produsele pe care cetățenii UE le cumpără, le utilizează și le consumă pe piața UE nu contribuie la defrișările și la degradarea pădurilor la nivel mondial. Principalul factor care contribuie la aceste procese este extinderea terenurilor agricole, în scopul producerii unor materii prime (soia, carne de vită, ulei de palmier, lemn, cacao și cafea) și a unora dintre produsele derivate ale acestora.

Regulamentul stabilește norme privind obligația de diligență pe care trebuie să le respecte întreprinderile care doresc să introducă pe piața UE aceste materii prime, în vederea asigurării faptului că pe piața UE sunt autorizate numai produsele legale și care nu contribuie la defrișări. Comisia va utiliza un sistem de evaluare comparativă pentru a analiza țările și nivelul lor de risc de defrișări și de degradare a pădurilor generat de materiile prime care intră sub incidența regulamentului.

Comisia va intensifica dialogul cu alte țări mari consumatoare și se va implica la nivel multilateral pentru unirea eforturilor. Prin promovarea consumului de produse care nu contribuie la defrișări și prin reducerea impactului UE asupra defrișărilor și a degradării pădurilor la nivel mondial, se preconizează că noile norme vor reduce emisiile de gaze cu efect de seră și declinul biodiversității. În fine, combaterea defrișărilor și a degradării pădurilor va avea impacturi pozitive asupra comunităților locale, inclusiv asupra celor mai vulnerabile persoane, cum ar fi populațiile indigene, care depind în mare măsură de ecosistemele forestiere.

În cadrul Regulamentului revizuit privind transferurile de deșeuriCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••, Comisia își respectă promisiunea privind realizarea economiei circulare și reducerea la zero a poluării, propunând norme mai stricte privind exporturile de deșeuri, un sistem mai eficient de circulație a deșeurilor ca resursă și acțiuni hotărâte de combatere a traficului de deșeuri. Exporturile de deșeuri către țări care nu sunt membre ale OCDE vor fi restricționate; acestea vor fi autorizate numai dacă țările terțe doresc să primească anumite deșeuri și dispun de capacitatea necesară pentru a le gestiona în mod durabil. Transferurile de deșeuri către țările care sunt membre ale OCDE vor fi monitorizate și pot fi suspendate dacă generează probleme grave de mediu în țara de destinație. Conform propunerii, toate întreprinderile din UE care exportă deșeuri în afara UE ar trebui să se asigure că instalațiile care primesc deșeurile lor fac obiectul unui audit independent care să demonstreze că gestionează deșeurile într-un mod care nu dăunează mediului.

În cadrul UE, Comisia propune simplificarea în mod considerabil a procedurilor în vigoare, facilitând reintrarea deșeurilor în economia circulară, fără a reduce nivelul de control necesar. Această propunere contribuie la reducerea dependenței UE de materiile prime primare și sprijină inovarea și decarbonizarea industriei UE în vederea îndeplinirii obiectivelor climatice ale UE. Noile norme aduc, de asemenea, transferurile de deșeuri în era digitală, prin introducerea schimbului electronic de documente.

Regulamentul privind transferurile de deșeuri consolidează și mai mult acțiunile de combatere a traficului de deșeuri, una dintre cele mai grave forme de infracțiuni împotriva mediului, deoarece transporturile ilegale ar reprezenta până la 30 % din transferurile de deșeuri, cu o valoare anuală de 9,5 miliarde EUR. Îmbunătățirea eficienței și a eficacității regimului de asigurare a respectării normelor include instituirea la nivelul UE a unui grup de asigurare a respectării normelor privind transferurile de deșeuri, împuternicirea Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) să sprijine investigațiile transnaționale efectuate de statele membre ale UE cu privire la traficul de deșeuri și instituirea unor norme mai stricte referitoare la sancțiunile administrative.

În fine, Comisia prezintă astăzi și o nouă Strategie a UE privind solulCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••, o inițiativă importantă în cadrul Pactului verde europeanCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• și al Strategiei UE în domeniul biodiversității pentru 2030Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• care vizează combaterea crizei climatice și a celei legate de biodiversitate. Solurile sănătoase constituie baza a 95 % din alimentele pe care le consumăm, găzduiesc peste 25 % din biodiversitatea din întreaga lume și reprezintă cel mai mare rezervor de carbon terestru de pe planetă. În prezent, 70 % din solurile din UE nu se află într-o stare bună. Strategia stabilește un cadru care prevede măsuri concrete pentru protecția, refacerea și utilizarea durabilă a solurilor și propune un set de măsuri voluntare și de măsuri obligatorii din punct de vedere juridic. Această strategie vizează sporirea cantității de carbon din sol în terenurile agricole, combaterea deșertificării, refacerea terenurilor și a solurilor degradate, precum și asigurarea faptului că, până în 2050, toate ecosistemele solului vor fi sănătoase.

În strategie se afirmă că este necesar ca în UE solul să beneficieze de același nivel de protecție ca cel prevăzut pentru apă, mediul marin și aer. În acest scop se va elabora o nouă propunere de act legislativ privind sănătatea solului, care va fi prezentată până în 2023, în urma unei evaluări a impactului și a unei ample consultări a părților interesate și a statelor membre. Strategia mobilizează, de asemenea, implicarea societală și resursele financiare necesare, sprijină schimbul de cunoștințe și promovează practicile durabile de gestionare și monitorizare a solului, sprijinind ambiția UE privind o acțiune mondială în domeniul solului.

Pentru informații suplimentare 

Întrebări și răspunsuri referitoare la noile norme privind produsele care nu contribuie la defrișăriCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••

Fișă informativă referitoare la noile norme privind produsele care nu contribuie la defrișăriCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••

Propunerea referitoare la noul regulament menit să stopeze defrișările și degradarea pădurilor de care UE este răspunzătoare.Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Întrebări și răspunsuri referitoare la normele revizuite privind transferurile de deșeuriCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••

Fișă informativă referitoare la normele revizuite privind transferurile de deșeuriCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••

Propunerea referitoare la Regulamentul revizuit privind transferurile de deșeuriCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Întrebări și răspunsuri referitoare la Strategia privind solulCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••

Fișă informativă referitoare la Strategia privind solulCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••

Noua Strategie a UE privind solulCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Detalii

Data publicării17 noiembrie 2021