Skip to content

Coordonarea politicilor economice: Comisia stabilește orientări pentru a contribui la soluționarea crizei energetice și pentru ca Europa să devină mai ecologică

Comisia a lansat astăzi, 22 noiembrie, ciclul de coordonare a politicilor economice din cadrul semestrului european 2023. 

pol_econ

Pachetul se bazează pe previziunile economice din toamna anului 2022Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••, care au arătat că, după un prim semestru puternic, economia UE a intrat într-o fază mult mai dificilă. Deși măsurile de politică rapide și bine coordonate din timpul pandemiei de COVID-19 dau roade, consecințele invadării Ucrainei de către Rusia constituie provocări multiple și complexe pentru UE. Prețurile record la energie, ratele ridicate ale inflației, deficitele de aprovizionare, creșterea nivelului datoriei și creșterea costurilor îndatorării afectează activitatea întreprinderilor și erodează puterea de cumpărare a gospodăriilor.

Aceste provocări necesită acțiuni coordonate pentru a asigura o aprovizionare cu energie adecvată și la prețuri accesibile, pentru a menține stabilitatea economică și financiară și pentru a proteja gospodăriile și întreprinderile vulnerabile, menținând în același timp sustenabilitatea finanțelor publice. În același timp, sunt necesare acțiuni rapide pentru a stimula creșterea potențială și crearea de locuri de muncă de calitate și pentru a realiza tranziția verde și tranziția digitală. Coordonarea politicilor economice prin intermediul semestrului european va ajuta statele membre să atingă aceste obiective prin stabilirea de priorități și prin furnizarea de orientări clare și bine coordonate în materie de politici pentru anul următor.

Analiza anuală privind creșterea durabilă

Analiza privind creșterea durabilă din acest an prezintă o agendă ambițioasă în vederea consolidării în continuare a răspunsurilor coordonate în materie de politici ale UE, cu scopul atenuării impactului negativ al șocurilor din domeniul energiei pe termen scurt. În același timp, este esențial să se continue sporirea rezilienței sociale și economice și să se promoveze creșterea durabilă și favorabilă incluziunii pe termen mediu, menținând, în același timp, flexibilitatea pentru a face față unor noi provocări. Această abordare este conformă cu obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU, care fac parte integrantă din semestrul european.

Cele patru priorități ale semestrului european rămân: promovarea durabilității mediului, a productivității, a echității și a stabilității macroeconomice, în vederea promovării sustenabilității competitive.

Mecanismul de redresare și reziliențăCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••, care dispune de un buget de 723,8 miliarde EUR sub formă de granturi și împrumuturi, continuă să ofere un flux constant de investiții în întreprinderile, infrastructura și competențele europene și sprijină o agendă ambițioasă de reforme până în 2026. Până în prezent, Comisia a aprobat 26 de planuri naționale de redresare și reziliență, toate fiind aprobate de Consiliu. Până în prezent, plățile efectuate în cadrul mecanismului se ridică la peste 135 de miliarde EUR.

REPowerEU, planul UE de a elimina rapid dependența UE de combustibilii fosili din Rusia, va mobiliza resurse suplimentare pentru a spori reziliența sistemelor energetice ale UE și pentru a preveni sărăcia energetică prin investiții și reforme specifice.

Avize privind proiectele de planuri bugetare ale statelor membre din zona euro
Comisia a evaluat coerența proiectelor de planuri bugetare pentru 2023 cu recomandările Consiliului din iulie 2022Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••. Acestea țin cont de continuarea aplicării în 2023 a clauzei derogatorii generale din Pactul de stabilitate și de creștere.

În conformitate cu recomandările bugetare pentru 2023, statele membre cu datorii mici și medii ar trebui să se asigure că creșterea cheltuielilor primare curente finanțate la nivel național este în concordanță cu o orientare politică globală neutră. Statelor membre cu datorii mari li s-a recomandat să asigure o politică bugetară prudentă, în special prin limitarea creșterii cheltuielilor primare curente finanțate la nivel național la un nivel inferior nivelului creșterii potențiale a producției pe termen mediu.

Comisia invită Belgia, Portugalia, Austria, Lituania, Germania, Estonia, Luxemburg, Țările de Jos, Slovenia și Slovacia să ia măsurile necesare în cadrul procesului bugetar național pentru a se asigura că bugetele lor pe 2023 sunt pe deplin conforme cu recomandările Consiliului.

Având în vedere că Croația va adera la zona euro la 1 ianuarie 2023, Comisia salută decizia acestui stat de a prezenta pentru prima dată un proiect de plan bugetar.

Recomandarea privind zona euro

Recomandarea respectivă adresează îndrumări personalizate statelor membre din zona euro pentru perioada 2023-2024 cu privire la aspectele care afectează funcționarea zonei euro în ansamblu.

Statele membre din zona euro ar trebui:

  • să continue să coordoneze politicile bugetare pentru a sprijini revenirea rapidă a inflației la obiectivul pe termen mediu al Băncii Centrale Europene de 2 %;
  • să susțină un nivel ridicat de investiții publice pentru a promova reziliența socială și economică și pentru a sprijini tranziția verde și tranziția digitală;
  • să se asigure că sprijinul acordat gospodăriilor și întreprinderilor care se confruntă cu dificultăți financiare din cauza crizei energetice este eficient din punctul de vedere al costurilor, temporar și orientat către cele vulnerabile, în special către IMM-uri. În acest sens, recomandarea sugerează instituirea unui sistem de stabilire a prețurilor la energie pe două niveluri, care să asigure stimulente pentru economiile de energie, înlocuind măsurile legate de preț care au o bază largă. În cadrul acestui sistem, consumatorii vulnerabili ar putea beneficia de prețuri reglementate.
  • să promoveze evoluții salariale care să protejeze puterea de cumpărare a persoanelor cu venituri salariale, limitând în același timp efectele secundare asupra inflației. Să dezvolte și să adapteze sistemul de sprijin social în funcție de necesități.
  • să îmbunătățească în continuare politicile active din domeniul pieței forței de muncă și să abordeze deficitul de competențe.
  • să asigure implicarea efectivă a partenerilor sociali în procesul de elaborare a politicilor și să consolideze dialogul social.
  • să îmbunătățească în continuare mediul de afaceri și să mențină stabilitatea macrofinanciară.

Raportul privind mecanismul de alertă

Raportul privind mecanismul de alertă este un exercițiu de examinare în vederea detectării riscurilor privind potențiale dezechilibre macroeconomice. Raportul identifică statele membre pentru care sunt necesare bilanțuri aprofundate pentru a evalua dacă acestea sunt afectate de dezechilibre care necesită măsuri de politică.

Raportul privind mecanismul de alertă din acest an concluzionează că sunt justificate bilanțuri aprofundate pentru 17 state membre: Cipru, Franța, Germania, Grecia, Italia, Țările de Jos, Portugalia, România, Spania și Suedia (care au făcut obiectul unui bilanț aprofundat în ciclul anual anterior de supraveghere în cadrul procedurii privind dezechilibrele macroeconomice), precum și Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Luxemburg și Slovacia (care nu au făcut obiectul unui bilanț aprofundat în 2021/2022).

Propunerea de Raport comun privind ocuparea forței de muncă

Propunerea de Raport comun privind ocuparea forței de muncă confirmă faptul că piața forței de muncă din UE s-a redresat pe deplin în urma pandemiei de COVID-19, demonstrând o performanță puternică și depășind nivelurile de ocupare a forței de muncă anterioare pandemiei începând cu al treilea trimestru al anului 2021. În pofida unei creșteri puternice, tinerii, femeile și grupurile vulnerabile, cum ar fi persoanele cu handicap sau care provin dintr-un context de migrație, au nevoie de sprijin suplimentar pentru a intra pe piața muncii. Trebuie consolidate politicile menite să ajute lucrătorii să dobândească competențe cerute pe piață pentru a atenua riscurile de deficit ridicat de forță de muncă și de competențe și pentru a sprijini tranzițiile de la un loc de muncă la altul pe piețele forței de muncă aflate în schimbare, în special în contextul tranziției verzi și al celei digitale. Promovarea tranzițiilor echitabile pe piața forței de muncă este importantă pentru atingerea obiectivelor principale ale UE pentru 2030Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• privind ocuparea forței de muncă și competențele, care sunt integrate în Raportul comun privind ocuparea forței de muncă.

Creșterile prețurilor începând din 2021, accelerate de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, au exercitat presiuni atât asupra economiei UE, cât și asupra gospodăriilor. Creșterea PIB-ului real a încetinit în primăvara anului 2022, iar venitul gospodăriilor în termeni reali a scăzut pentru prima dată de la pandemia de COVID-19. În acest context, negocierile colective și salariile minime echitabile și adecvate sunt instrumente puternice de menținere a puterii de cumpărare a salariilor, promovând în același timp ocuparea forței de muncă. În plus, ar trebui luate măsuri pentru a îmbunătăți acoperirea și gradul de adecvare al protecției venitului minim. Acest lucru va contribui, de asemenea, la obiectivele principale ale UE pentru 2030Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• privind ocuparea forței de muncă și reducerea sărăciei.

Rapoarte privind supravegherea ulterioară aplicării programului

Supravegherea ulterioară aplicării programului evaluează capacitatea de rambursare a statelor membre care au beneficiat de programe de asistență financiară. Rapoartele privind supravegherea ulterioară aplicării programului pentru Irlanda, Grecia, Spania, Cipru și Portugalia concluzionează că toate cele cinci state membre își păstrează capacitatea de a-și rambursa datoria.

Raportul de astăzi privind supravegherea ulterioară aplicării programului pentru Grecia este primul raport elaborat pentru această țară, după încheierea cadrului de supraveghere mai strictă în august 2022. Raportul constată că Grecia a întreprins acțiunile necesare pentru a-și îndeplini angajamentele, în pofida circumstanțelor dificile cauzate de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Prezentul raport ar putea fi utilizat de Eurogrup drept bază pentru a decide cu privire la activarea unei tranșe finale de măsuri referitoare la datorie condiționate de politici, convenite în iunie 2018.

Etapele următoare

Comisia invită Eurogrupul și Consiliul să discute documentele prezentate astăzi și să aprobe orientările prezentate. De asemenea, Comisia așteaptă cu interes să poarte un dialog constructiv cu Parlamentul European cu privire la conținutul acestui pachet și la fiecare etapă ulterioară a ciclului semestrului european.

Context

Semestrul european oferă un cadru pentru coordonarea politicilor economice și de ocupare a forței de muncă ale statelor membre. De la introducerea sa în 2011, acesta a devenit un forum consacrat pentru discutarea provocărilor în materie de politici bugetare, economice și de ocupare a forței de muncă ale țărilor UE în cadrul unui calendar anual comun. Semestrul european continuă să joace acest rol în faza de redresare și în promovarea tranziției verzi și a celei digitale.

Mecanismul de redresare și reziliență este elementul central al instrumentului NextGenerationEU, cu împrumuturi și granturi în valoare de 723,8 miliarde EUR pentru sprijinirea reformelor și a investițiilor întreprinse de țările UE. Obiectivul acestui mecanism este de a atenua impactul economic și social al pandemiei de COVID-19 și de a spori sustenabilitatea și reziliența economiilor și societăților europene, precum și de a le pregăti mai bine pentru provocările și oportunitățile generate de tranziția verde și cea digitală.

Informații suplimentare

Întrebări și răspunsuri privind semestrul european 2023: pachetul de toamnăCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Semestrul european, pachetul de toamnă – documenteCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Semestrul europeanCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••

Previziunile economice din toamna anului 2022Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Planul REPowerEUCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••

NextGenerationEUCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••

Detalii

Data publicării

22 noiembrie 2022

Date de contact

Nume

Veerle NUYTSEmail

Veerle.NUYTS@ec.europa.euPhone number

+32 2 299 63 02

Nume

Laura BERARDEmail

laura.berard@ec.europa.euPhone number

+32 2 295 57 21

Nume

Flora MATTHAESEmail

flora.matthaes@ec.europa.euPhone number

+32 2 298 39 51