Skip to content

Comisia prezintă orientări pentru a ajuta persoanele care fug din calea războiului să aibă acces la locuri de muncă, la formare și la învățarea în rândul adulților

De la începutul războiului neprovocat al Rusiei împotriva Ucrainei și civililor ei, peste 7 milioane de persoane au părăsit Ucraina și au ajuns în UE.

CEUcraina

Până în prezent, doar un număr relativ mic de persoane de vârstă activă au intrat pe piața muncii din UE, deși se preconizează că numărul persoanelor care doresc să facă acest lucru va crește.

Asigurarea unei integrări rapide și eficace pe piața muncii este importantă atât pentru comunitățile-gazdă, cât și pentru persoanele care fug din calea războiului, astfel încât acestea să-și refacă viața, să-și dezvolte în continuare competențele și, în cele din urmă, să sprijine reconstrucția Ucrainei.

Înțelegerea și recunoașterea competențelor și a calificărilor formale pe care le dețin aceste persoane sunt esențiale pentru a facilita intrarea lor pe piața muncii și pentru a asigura obținerea unui loc de muncă corespunzător competențelor lor. În plus, îmbunătățirea competențelor existente și dobândirea unora noi sunt esențiale pentru participarea cu succes pe piața muncii și în societate.

 • Orientările publicate astăzi: prezintă măsuri care pot fi întreprinse de statele membre pe baza lecțiilor învățate și a celor mai bune practici colectate până în prezent, precum și pe baza măsurilor anterioare la nivelul UECăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••
  1. pentru a integra pe piața muncii persoanele care sosesc din Ucraina și
  2. pentru a le sprijini accesul la educație și formare profesională (EFP) și la învățarea în rândul adulților.
 • prezintă mai multe exemple concrete de proiecte finanțate de UE care pot servi drept sursă de inspirație pentru inițiativele statelor membre în acest domeniu și asigură faptul că statele membre utilizează în mod optim sprijinul disponibil la nivelul UE.

Orientările se referă atât la persoanele eligibile pentru protecție temporară în temeiul Directivei privind protecția temporarăCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••, cât și la cele eligibile pentru o protecție adecvată în temeiul legislației naționale.

Accesul la locuri de muncă și la formare

În orientările publicate astăzi, Comisia invită statele membre:

 • să pună la dispoziție informații privind sprijinul disponibil pentru persoanele care fug din calea războiului Rusiei împotriva Ucrainei, cum ar fi orientarea profesională, consilierea și protecția împotriva discriminării. Aceasta se adaugă obligației legale existente de a informa persoanele cu privire la drepturile lor;
 • să faciliteze integrarea pe piața muncii a beneficiarilor de protecție temporară și, după caz, a beneficiarilor de protecție adecvată în temeiul dreptului național, în special prin:
 1. încurajarea persoanelor care sosesc în UE să se înregistreze la serviciile publice locale de ocupare a forței de muncă;
 2. reflectarea nevoilor persoanelor care fug din calea războiului în activitatea autorităților naționale și a serviciilor de ocupare a forței de muncă (de exemplu, acordarea unei atenții deosebite accesului femeilor pe piața muncii și accesului la servicii de îngrijire a copiilor și la educație școlară; recrutarea de persoane în sectoare în care există un deficit de lucrători sau în care acestea ar putea sprijini alte persoane care sosesc din Ucraina);
 3. acordarea de sprijin angajatorilor care angajează persoane care fug din calea războiului și de indemnizații pentru crearea de noi întreprinderi; și
 4. deschiderea programelor de sprijinire a antreprenoriatului pentru persoanele nou-venite.
 • să asigure cel mai larg acces posibil la piața muncii, de exemplu prin abordarea riscului de exploatare și de muncă nedeclarată, prin asigurarea cooperării între actori precum autoritățile de aplicare a legii și inspectoratele de muncă; prin neutilizarea posibilității prevăzute în Directiva privind protecția temporară de a acorda acces la piața muncii cu prioritate cetățenilor UE și altor persoane și prin asigurarea faptului că măsurile țin întotdeauna seama de perspectiva persoanelor cu handicap.

Recunoașterea competențelor existente și investirea în altele noi

În orientările publicate astăzi, Comisia invită statele membre:

 • să se asigure că aprecierea, evaluarea și recunoașterea competențelor și calificărilor persoanelor în cauză se efectuează rapid, indiferent dacă documentația este sau nu disponibilă. Aceasta poate include sprijin pentru pregătirea CV-urilor, testarea competențelor și recuperarea calificărilor lipsă;
 • să ofere, cât mai curând posibil, oportunități specifice de perfecționare și recalificare, de educație și formare profesională și/sau de experiență practică la locul de muncă. Acest lucru necesită o cooperare strânsă cu furnizorii de educație și formare, cu partenerii sociali și cu sectorul privat, pentru a se asigura că aceste oportunități răspund nevoilor pieței muncii și lacunelor în materie de competențe;
 • să asigure acces rapid la EFP inițială, inclusiv la ucenicii, și să exploreze posibilități de prelungire a șederii actuale a cursanților din Ucraina care urmează cursuri de educație și de formare profesională, ceea ce este deosebit de relevant pentru tineri;
 • să pună la dispoziția adulților care fug din calea războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei oportunități de acces la educație generală, inclusiv prin școlarizare de tip „a doua șansă”, precum și de înscriere în instituții de învățământ superior.

Comisia a pus la dispoziție o serie de instrumente disponibile în ucraineană în cadrul platformei Europass. Acest lucru îi va ajuta pe utilizatorii vorbitori de limba ucraineană să creeze CV-uri, să își testeze competențele digitale, să trimită candidaturi și să găsească oferte de locuri de muncă și de formare în UE. În plus, traducerea în ucraineană a clasificării europene multilingve a aptitudinilor, competențelor și ocupațiilor (ESCO)Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• va fi disponibilă în curând.

Sprijin din fondurile UE

Fondurile UE pot sprijini măsurile statelor membre de a oferi acces la piața muncii, la EFP și la învățarea în rândul adulților. Aceasta include finanțarea din Fondul social european (FSE)Fondul european de dezvoltare regională (FEDR)Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (FEAD) și Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI)Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••InvestEUCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••Instrumentul de sprijin tehnicCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• și Erasmus+ pot fi, de asemenea, de ajutor.

Orientările de astăzi prezintă mai multe exemple concrete de proiecte finanțate de UE care sprijină integrarea pe piața muncii, cum ar fi:

 • proiectul Fast track action boost (FAB) (Stimularea acțiunii accelerate) din Austria, Germania, Italia, Spania și Suedia, sprijinit de Programul pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI), care a finanțat căi rapide de integrare pe piața muncii pentru refugiați și familiile acestora, cu un accent special pe femeile refugiate;
 • proiectul „Centre de validare a competențelor” din Belgia, sprijinit de FSE, care ajută persoanele cu experiență profesională care fug din calea invaziei Ucrainei de către Rusia să obțină validarea oficială și gratuită a competențelor lor. Această recunoaștere oficială contribuie la dovedirea competențelor în fața unui angajator, la reluarea formării sau la obținerea accesului la o profesie.

Etapele următoare

Statele membre sunt invitate să își continue eforturile de sprijinire a persoanelor care fug din calea războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și de facilitare a integrării acestora pe piața muncii, inclusiv prin folosirea în mod optim a sprijinului disponibil la nivelul UE. Comisia este pregătită să colaboreze cu autoritățile naționale și cu alte părți interesate relevante și va continua să ofere orientări ținând cont de evoluția situației.

Context

Primirea de către UE a persoanelor care fug din calea războiului de agresiune al Rusiei este însoțită de activarea unanimă – pentru prima dată în istorie – a Directivei UE privind protecția temporarăCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••, care acordă beneficiarilor un statut imediat sigur, caracterizat de accesul la un permis de ședere, locuințe, școli, asistență medicală și locuri de muncă. În temeiul acestei directive, persoanele care fug din calea războiului au dreptul de acces la piața muncii, la oportunități educaționale pentru adulți, la EFP și la experiență practică la locul de muncă. Comunicarea din 23 martie intitulată „Primirea persoanelor care fug din calea războiului din Ucraina”Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• a încurajat statele membre să extindă accesul la piața muncii din UE la beneficiarii de protecție adecvată în temeiul legislației naționale. Comunicarea de astăzi invită statele membre să acorde și beneficiarilor de protecție adecvată în temeiul legislației naționale acces la EFP și la învățarea în rândul adulților. O protecție adecvată este o alternativă la protecția temporară care poate fi oferită de statele membre resortisanților țărilor terțe care au avut reședința legală în Ucraina și care au fugit din calea războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.  

Noile orientări completează și se bazează pe numeroasele măsuri variate deja luate la nivelul UE pentru a ajuta persoanele care fug din calea invaziei Ucrainei de către Rusia, multe dintre acestea fiind prezentate de Comisie într-o comunicare din luna martieCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••. În special, Comisia a prezentat orientările operaționale pentru a sprijini statele membre în aplicarea Directivei privind protecția temporarăCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••o recomandare de a ajuta refugiații calificați profesional să dobândească acces la locuri de muncă în UECăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• și un plan în 10 puncte pentru o coordonare europeană mai strânsă cu privire la primirea persoanelor care fug din calea războiului împotriva UcraineiCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••. În plus, diverse inițiative facilitează utilizarea deplină de către statele membre a fondurilor UE disponibile, în special Regulamentul privind acțiunea de coeziune pentru refugiații din Europa (CARE)Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••. UE a pus deja la dispoziția statelor membre plăți în avans în valoare de 3,5 miliarde EURCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• pentru a sprijini persoanele care fug din calea războiului.  

Pentru informații suplimentare

Comunicarea privind orientările pentru accesul la piața muncii, la educație profesională și la învățarea în rândul adulților pentru persoanele care fug din calea invaziei Ucrainei de către Rusia.

Site webCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• – Solidaritatea UE cu Ucraina 

Site webCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• – Informații pentru persoanele care fug din calea războiului din Ucraina

Detalii

Data publicării

14 iunie 2022

Date de contact

Nume

Veerle NUYTSEmail

Veerle.NUYTS@ec.europa.euPhone number

+32 2 299 63 02

Nume

Flora MATTHAESEmail

flora.matthaes@ec.europa.euPhone number

+32 2 298 39 51