Skip to content

Combaterea corupției: norme mai stricte de combatere a corupției în UE și în întreaga lume

Ieri, 3 mai, Comisia a luat măsuri decisive pentru a combate corupția în UE și în întreaga lume, concretizând angajamentul pe care președinta von der Leyen și l-a asumat în discursul său privind starea Uniunii din 2022.

ImpotrivaCoruptiei

Propunerile anticorupție prezentate astăzi reprezintă o etapă importantă în lupta împotriva corupției atât la nivel național, cât și la nivelul UE. Comisia își va intensifica acțiunile: pe baza măsurilor în vigoare, va consolida eforturile care vizează integrarea măsurilor de prevenire a corupției în elaborarea politicilor și a programelor UE și va sprijini activ eforturile statelor membre de a elabora politici și acte legislative solide în materie de combatere a corupției. În cadrul ciclului său anual de raportare privind statul de drept, Comisia monitorizează, de asemenea, evoluția situației în materie de combatere a corupției la nivel național și identifică provocările și problemele legate de recomandările adresate statelor membre.

Setul de măsuri prezentat astăzi include norme noi și consolidate care incriminează infracțiunile de corupție și armonizează sancțiunile la nivelul întregii Uniuni, precum și o propunere din partea Înaltului Reprezentant, sprijinită de Comisie, privind crearea unui regim specific de sancțiuni în cadrul politicii externe și de securitate comună (PESC) care vizează actele grave de corupție din întreaga lume. Aceste noi măsuri pun un accent puternic pe prevenire și pe crearea unei culturi a integrității, în care corupția nu este tolerată, consolidând, în același timp, instrumentele de asigurare a respectării legii.

Punctele principale ale propunerilor de astăzi:

I. Comunicarea privind combaterea corupției

Într-o comunicare comunăEN•••, Comisia și Înaltul Reprezentant reunesc activitățile existente și elaborează noi direcții și noi instrumente atât la nivelul UE, cât și la nivelul statelor membre, contribuind astfel la un angajament clar în favoarea combaterii corupției la nivel mondial. O rețea a UE de combatere a corupției, care va reuni autoritățile de aplicare a legii, autoritățile publice, practicienii, societatea civilă și alte părți interesate, va avea rol de catalizator pentru prevenirea corupției în întreaga UE și va elabora bune practici și orientări practice. Una dintre sarcinile principale ale rețelei va fi aceea de a sprijini Comisia în identificarea domeniilor comune în care riscurile de corupție sunt ridicate la nivelul întregii Uniuni. Activitatea rețelei va contribui la elaborarea unei strategii anticorupție a UE în consultare cu Parlamentul European și cu Consiliul, pentru maximizarea impactului și a coerenței acțiunilor UE.

În cadrul instituțiilor UE există o toleranță zero față de corupție. Comunicarea prezintă în detaliu normele existente în materie de etică, integritate și transparență pentru prevenirea corupției în cadrul instituțiilor UE. Acest cadru trebuie nu numai să fie aplicat cu rigurozitate și consecvență, ci și să fie actualizat în permanență.

II. Norme mai stricte de combatere a corupției

Comisia propune o nouă directivă privind combaterea corupției. EN•••Propunerea modernizează cadrul juridic existent al UE în materie de combatere a corupției prin adoptarea următoarelor măsuri:

a) Prevenirea corupției și instaurarea unei culturi a integrității

  • Sensibilizarea cu privire la corupție, prin desfășurarea de campanii de informare și de sensibilizare și de programe de cercetare și educare menite să reducă riscurile și infracțiunile de corupție.
  • Asigurarea faptului că sectorul public este tras la răspundere în conformitate cu cele mai înalte standarde, impunând statelor membre obligația de a adopta norme eficace privind accesul liber la informațiile de interes public, divulgarea și gestionarea conflictelor de interese din sectorul public, divulgarea și verificarea activelor funcționarilor publici și reglementarea interacțiunii dintre sectorul public și sectorul privat.
  • Înființarea unor organisme specializate în combaterea corupției și asigurarea unor resurse și formări adecvate pentru autoritățile responsabile cu prevenirea și combaterea corupției.

b) Un singur act juridic pentru toate infracțiunile de corupție și sancțiunile aferente

  • Armonizarea definițiilor infracțiunilor penale considerate acte de corupție pentru a include nu numai darea sau luarea de mită, ci și deturnarea de fonduri, traficul de influență, abuzul în serviciu, obstrucționarea justiției și îmbogățirea ilicită legată de infracțiuni de corupție. Propunerea integrează în legislația UE toate infracțiunile prevăzute de Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției și vizează atât corupția din sectorul public, cât și cea din sectorul privat.
  • Înăsprirea sancțiunilor penale aplicate persoanelor fizice și juridice și armonizarea circumstanțelor agravante și atenuante.

c) Asigurarea eficacității anchetelor și a urmăririlor penale în cazurile de corupție

  • Instrumentele de anchetă: statele membre vor trebui să se asigure că autoritățile de aplicare a legii și procurorii dispun de instrumente de anchetă adecvate pentru combaterea corupției.
  • Imunitate sau privilegii în materie de anchetă și urmărire penală: statele membre vor trebui să se asigure că privilegiile și imunitatea pot fi ridicate în timpul anchetelor de corupție printr-un proces eficace și transparent prestabilit prin lege și în timp util.
  • Introducerea unor norme minime privind termenul de prescripție pentru a se garanta că există suficient timp pentru aducerea în fața justiției a infracțiunilor de corupție.

III. Extinderea ansamblului de sancțiuni PESC la actele grave de corupție

Sancțiunile UE contribuie la îndeplinirea unor obiective-cheie ale PESC, cum ar fi menținerea păcii, întărirea securității internaționale, precum și consolidarea și sprijinirea democrației, a dreptului internațional și a drepturilor omului. Prin propunerea de astăzi prezentată de Înaltul Reprezentant și susținută de Comisie, UE va fi în măsură să vizeze acte grave de corupție la nivel mondial, indiferent de locul în care sunt comise acestea.  Această propunere va completa și va consolida instrumentele interne și externe ale UE împotriva corupției și va demonstra că UE este hotărâtă să utilizeze o gamă largă de instrumente, inclusiv sancțiunile PESC, pentru a combate acest fenomen.

Etapele următoare

Propunerea de directivă privind combaterea corupției va trebui să fie negociată și adoptată de Parlamentul European și de Consiliu înainte să devină act legislativ al UE.  

Noul cadru propus privind sancțiunile PESC care vizează corupția va trebui discutat și adoptat de Consiliu.

Context

În discursul său din 2022 privind starea UniuniiRO•••, președinta von der Leyen a subliniat necesitatea adoptării unor acțiuni decisive împotriva corupției.

Corupția ne afectează grav societatea, democrațiile, economia și indivizii. Aceasta subminează instituțiile de care depindem, afectându-le atât credibilitatea, cât și capacitatea de a pune în aplicare politici publice și de a furniza servicii publice de calitate. Corupția are rol de catalizator al criminalității organizate și al ingerințelor străine ostile. Prevenirea și combaterea cu succes a corupției sunt esențiale atât pentru protejarea valorilor UE și asigurarea eficacității politicilor UE, cât și pentru menținerea statului de drept și a încrederii în cei care guvernează și în instituțiile publice.

Corupția este, prin natura sa, dificil de cuantificat, dar chiar și estimările prudente sugerează că aceasta înseamnă pierderi de cel puțin 120 de miliarde EUR pentru economia UE. Efectele negative ale corupției se resimt în întreaga lume, subminând eforturile de a instaura buna guvernanță și prosperitatea și de a îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite.

Indicii de corupție la nivel mondial plasează multe dintre statele membre ale UE printre țările considerate a fi cel mai puțin corupte din lume. Cu toate acestea, corupția rămâne o preocupare majoră pentru cetățenii din întreaga UE, potrivit datelor Eurobarometru, care arată că, în 2022, aproape șapte din zece europeni (68 %) considerau că fenomenul corupției este foarte răspândit în țara lor și doar 31 % erau de părere că eforturile guvernului lor de combatere a corupției sunt eficace.

Informații suplimentare

Întrebări și răspunsuri: Norme mai stricte de combatere a corupției în UE și în întreaga lumeEN•••

Fișă informativă: Consolidarea acțiunii UE de combatere a corupțieiEN•••

Comunicare comunăEN••• către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind combaterea corupției

PropunereEN••• de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea corupției

Propunere comunăEN••• de regulament al Consiliului privind măsuri restrictive împotriva actelor grave de corupție

Pagina de webEN••• privind combaterea corupției

Detalii

Data publicării

4 mai 2023

Date de contact

Nume

Anitta HIPPERE-mail

anitta.hipper@ec.europa.euNumăr de telefon

+32 2 298 56 91

Nume

Andrea MASINIE-mail

andrea.masini@ec.europa.euNumăr de telefon

+32 2 299 15 19

Nume

Fiorella BELCIUE-mail

Fiorella.BELCIU@ec.europa.euNumăr de telefon

+32 2 299 37 34