Skip to content

Rapoartele privind progresele înregistrate: în 2020, nivelul emisiilor a scăzut cu 31% față de 1990, 76% din veniturile ETS fiind utilizate pentru tranziția verde

Acțiunile UE în domeniul climei: rapoartele privind progresele înregistrate arată că, în 2020, nivelul emisiilor a scăzut cu 31 % față de 1990, 76 % din veniturile ETS fiind utilizate pentru tranziția verde.

climate report

Odată cu Raportul anual privind starea uniunii energetice, Comisia a adoptat, în data de 26 octombrie, și trei rapoarte privind progresele înregistrate în 2020 în politica UE în domeniul climei: Raportul intermediar privind acțiunile UE în domeniul climeiCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••Raportul anual privind piața carbonuluiCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN••• și Raportul privind calitatea carburanțilorCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••. Raportul intermediar privind acțiunile UE în domeniul climei arată că, în comparație cu 2019, emisiile de gaze cu efect de seră ale UE27 au scăzut în 2020 cu aproape 10 %, o scădere fără precedent a emisiilor datorată pandemiei de COVID-19, scăderea totală a emisiilor ajungând astfel la 31 % față de 1990, care este anul de referință pentru obiectivele pe termen lung ale UE în materie de climă. Acest lucru înseamnă că UE și-a depășit cu mult obiectivul stabilit în temeiul Protocolului de la Kyoto la CCNUSC de reducere a emisiilor cu 20 % până în 2020 față de 1990. Datele pentru acest an sunt în mod clar unice din cauza încetinirii economice globale, iar o analiză mai bună a traiectoriei pe termen lung se va putea face anul viitor.

Față de 2019, emisiile din sectoarele acoperite de schema UE de comercializare a certificatelor de emisiiCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN••• (EU ETS) au scăzut drastic în 2020, cu 11,4 % în ceea ce privește producția de energie electrică și cea mai mare a producției industriale și cu 63,5 % în ceea ce privește sectorul aviației. Emisiile care nu fac obiectul ETS, cum ar fi cele provenite din sectoarele industriale care nu fac parte din ETS, transporturi, clădiri, agricultură și deșeuri, au scăzut cu 6 %. De la introducerea schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS) în 2005, emisiile au scăzut cu aproximativ 43 %, depășind valoarea de 21 % stabilită în legislația EU ETS. În sectoarele care nu fac în prezent obiectul EU ETS, emisiile au fost cu 16 % mai scăzute decât în 2005, depășind obiectivul stabilit prin Decizia privind partajarea eforturilor. Cu toate acestea, nu se anticipează o scădere a emisiilor din transporturi și din agricultură fără eforturi suplimentare, având în vedere că nivelul acestora a rămas în mare parte neschimbat din 2005, cu excepția scăderii emisiilor din transporturi în 2020 în urma pandemiei de COVID-19. Mai mult, absorbțiile nete rezultate din exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură au înregistrat, în ultimul deceniu, o tendință descendentă îngrijorătoare, determinată de situația ecosistemelor forestiere, inclusiv de ponderea tot mai mare a pădurilor care ajung la maturitate, de sporirea perturbărilor naturale, de creșterea cererii de lemn și de scăderea ratelor de împădurire.

Potrivit Raportului privind calitatea carburanților, sunt necesare măsuri suplimentare pentru a îndeplini obiectivul de reducere a intensității gazelor cu efect de seră (GES) a carburanților utilizați pentru transporturi cu minimum 6 % până în 2020 comparativ cu 2010, obiectiv stabilit în Directiva privind calitatea carburanțilorCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••. Raportul constată că intensitatea medie a GES aferente carburanților a scăzut cu 4,3 % în 2019 comparativ cu 2010. Progresele înregistrate de la an la an în comparație cu 2018Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• s-au limitat la o scădere de 0,6 puncte procentuale. Progresele variază foarte mult de la un stat membru la altul și aproape toate trebuie să acționeze rapid pentru a îndeplini obiectivul pentru 2020.

Raportul privind piața carbonului arată că EU ETS rămâne un sistem solid, rezistând încetinirii creșterii economice cauzate de pandemie. După o scădere inițială, prețurile carbonului au crescut din nou, iar nivelul de conformitate în ciclul 2020 a rămas ridicat în mod constant. Normele privind piețele financiare reprezintă o garanție importantă a integrității și transparenței pieței carbonului din UE și cadrul stabilit a funcționat bine. Începând din 2018, prețul certificatelor EU ETS a crescut, ceea ce a dus la o creștere a veniturilor obținute din licitații de la 3,2 miliarde EUR în 2013 la 14,4 miliarde EUR în 2020, toate aceste venituri fiind direcționate către statele membre. În 2020, 76 % din aceste venituri au fost utilizate, sau s-a planificat să fie utilizate, în scopuri legate de climă și energie. În plus, tot mai multe proiecte din domeniul climei care primesc fonduri UE sunt finanțate prin monetizarea certificatelor de emisii prin programul NER 300Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••Fondul pentru inovareCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN••• și Fondul pentru modernizareCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••.

Pentru atingerea obiectivului pentru 2030 de reducere a emisiilor nete cu cel puțin 55 % și de realizare a neutralității climatice până în 2050, vor fi necesare eforturi mai mari. Aceste două obiective sunt acum obligatorii din punct de vedere juridic în temeiul Legii europene a climeiCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••. Pentru a asigura adecvarea cadrului de politică al UE pentru noul obiectiv climatic al acesteia pentru 2030, Comisia a propus în iulie 2021 cel mai cuprinzător pachet legislativ privind clima și energiaCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• din istorie. Pentru a se adapta la efectele inevitabile ale schimbărilor climatice și pentru a deveni o societate rezilientă din punctul de vedere al climei până în 2050, UE a adoptat, de asemenea, o nouă strategie privind adaptarea la schimbările climaticeCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN••• și a prezentat o comunicare privind adaptarea în cadrul CCONUSC. Mai mult, NextGenerationEU, programul de redresare al UE în valoare de 800 miliarde EUR, va furniza un sprijin substanțial proiectelor statelor membre în domeniul climei. 

Context

Aceste trei rapoarte sunt publicate împreună cu Raportul privind starea uniunii energeticeCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••, cu informațiile privind subvențiile pentru energie și cu raportul privind competitivitatea tehnologiilor energetice curate:

  • Raportul intermediar privind acțiunile în domeniul climei, intitulat „Accelerarea acțiunilor europene în domeniul climei către un viitor verde, echitabil și prosper”, descrie progresele înregistrate de UE și de statele sale membre în ceea ce privește atingerea obiectivelor lor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și prezintă evoluțiile recente ale politicii UE în domeniul climei. Raportul se bazează pe datele transmise de statele membre în temeiul Regulamentului UE privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climaticeCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••.
  • Raportul privind piața carbonului descrie schimbările în funcționarea pieței europene a carbonului, inclusiv organizarea licitațiilor, alocarea cu titlu gratuit a certificatelor de emisii, emisiile verificate, echilibrarea cererii și a ofertei, supravegherea pieței și infrastructura EU ETS și asigurarea conformității.
  • Raportul privind calitatea carburanților furnizează informații cu privire la progresele înregistrate în ceea ce privește reducerea intensității emisiilor de gaze cu efect de seră generate de carburanții utilizați în transportul rutier și calitatea și compoziția calitatea carburanților furnizați în UE. Raportul sintetizează situația raportată de statele membre în temeiul articolului 7a și al articolului 8 alineatul (3) din Directiva privind calitatea carburanțilorCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••.

Informații suplimentare

Întrebări și răspunsuri referitoare la cel de al șaselea Raport privind starea uniunii energeticeCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Comunicat de presă privind starea uniunii energeticeCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Raport intermediar privind acțiunile în domeniul climeiCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Raport privind piața carbonuluiCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Raport privind calitatea carburanțilorCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Raport privind starea uniunii energetice

Pagina web dedicată Raportului privind starea uniunii energeticeCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Îndeplinirea angajamentelor asumate în cadrul Pactului verde europeanCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••

Detalii

Data publicării27 octombrie 2021

Date de contact

Tim McPHIE

E-mailtim.mcphie@ec.europa.euNumăr de telefon+ 32 2 295 86 02

Lynn RIETDORF

E-maillynn.rietdorf@ec.europa.euNumăr de telefon+32 2 297 49 59