Skip to content

O economie justă și durabilă: Comisia stabilește norme pentru întreprinderi privind respectarea drepturilor omului și a mediului în lanțurile valorice mondiale

Astăzi, 23 februarie, Comisia Europeană a adoptat o Propunere de directivă privind diligența necesară a întreprinderilor în materie de durabilitate.

EconomieJustaDurabila

Scopul propunerii este să promoveze un comportament durabil și responsabil al întreprinderilor în cadrul lanțurilor valorice mondiale. Întreprinderile joacă un rol esențial în construirea unei economii și a unei societăți durabile. Acestea vor avea obligația să identifice și, după caz, să prevină, să pună capăt sau să atenueze efectele negative ale activităților lor asupra drepturilor omului, cum ar fi munca copiilor și exploatarea lucrătorilor, precum și asupra mediului, de exemplu poluarea și pierderea biodiversității. Aceste noi norme vor oferi securitate juridică și condiții de concurență echitabile întreprinderilor, precum și mai multă transparență consumatorilor și investitorilor. Noile norme ale UE vor promova tranziția verde și vor proteja drepturile omului în Europa și în afara acesteia.

O serie de state membre au introdus deja norme naționale privind diligența necesară, iar unele întreprinderi au luat măsuri din proprie inițiativă. Cu toate acestea, este nevoie de o îmbunătățire la scară mai largă, care este dificil de realizat prin acțiuni voluntare. Propunerea stabilește o obligație de diligență necesară a întreprinderilor în materie de durabilitate pentru a contracara impactul negativ asupra drepturilor omului și a mediului.

Noile norme privind diligența necesară se vor aplica următoarelor întreprinderi și sectoare:

 • întreprinderile din UE:
  • grupul 1: toate societățile cu răspundere limitată din UE de mari dimensiuni și cu o putere economică substanțială (peste 500 de angajați și o cifră de afaceri netă la nivel mondial de 150 de milioane EUR sau mai mult);
  • grupul 2: alte societăți cu răspundere limitată care își desfășoară activitatea în sectoare cu impact ridicat definite, care nu ating ambele praguri ale grupului 1, dar au peste 250 de angajați și o cifră de afaceri netă la nivel mondial de cel puțin 40 de milioane EUR. Pentru aceste societăți, normele vor începe să se aplice cu 2 ani mai târziu decât pentru grupul 1;
 • întreprinderile din țări terțe care își desfășoară activitatea în UE, cu un prag al cifrei de afaceri aliniat la grupurile 1 și 2, cifră de afaceri generată în UE.

Întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) nu intră direct în domeniul de aplicare al prezentei propuneri.

Propunerea se aplică propriilor operațiuni ale unei întreprinderi, filialelor acesteia și lanțurilor lor valorice (relații de afaceri stabilite direct și indirect). Pentru a respecta obligația de diligență necesară a întreprinderilor, întreprinderile trebuie:

 • să integreze diligența necesară în politici;
 • să identifice impactul negativ real sau potențial asupra drepturilor omului și a mediului;
 • să prevină sau să atenueze impacturile potențiale;
 • să pună capăt sau să reducă la minimum impactul real;
 • să instituie și să mențină o procedură de depunere a plângerilor;
 • să monitorizeze eficacitatea politicii și a măsurilor de diligență necesară
 • și să comunice public cu privire la diligența necesară.

Mai concret, aceasta înseamnă o protecție mai eficace a drepturilor omului incluse în convențiile internaționale. De exemplu, lucrătorii trebuie să aibă acces la condiții de muncă sigure și sănătoase. În mod similar, această propunere va sprijini evitarea efectelor negative asupra mediului care încalcă principalele convenții în domeniul mediului. Întreprinderile vizate vor trebui să ia măsuri adecvate („obligația de mijloace”), în funcție de gravitatea și probabilitatea unor impacturi diferite, precum și măsurile aflate la dispoziția lor în circumstanțele specifice și va trebui să stabilească priorități.

Autoritățile administrative naționale desemnate de statele membre vor fi responsabile de supravegherea acestor noi norme și pot impune amenzi în caz de nerespectare. De asemenea, victimele vor avea posibilitatea de a introduce acțiuni în justiție pentru daunele care ar fi putut fi evitate prin măsuri adecvate de diligență necesară.

În plus, întreprinderile din grupul 1 trebuie să aibă un plan pentru a se asigura că strategia lor de afaceri este compatibilă cu limitarea încălzirii globale la 1,5 °C, în conformitate cu Acordul de la Paris.

Pentru a se asigura că diligența necesară devine parte integrantă din funcționarea globală a întreprinderilor, este necesară implicarea directorilor de întreprinderi. Acesta este motivul pentru care propunerea introduce, de asemenea, sarcini pentru directorii întreprinderilor, care trebuie să instituie obligația de diligență necesară, să supravegheze punerea în aplicare a acesteia și să o integreze în strategia corporativă. În plus, atunci când își îndeplinesc obligația de a acționa în interesul întreprinderii, directorii trebuie să țină seama de drepturile omului, de schimbările climatice și de consecințele deciziilor lor asupra mediului. În cazul în care au o remunerație variabilă, directorilor de întreprinderi li se vor oferi stimulente să contribuie la combaterea schimbărilor climatice prin intermediul planului de afaceri.

Propunerea include, de asemenea, măsuri de însoțire, ce vor sprijini toate întreprinderile, inclusiv IMM-urile, care pot fi afectate în mod indirect. Printre măsuri se numără dezvoltarea în mod individual sau în comun de site-uri web, platforme sau portaluri dedicate și posibilitatea de a acorda sprijin financiar pentru IMM-uri. Pentru a sprijini întreprinderile, Comisia poate adopta orientări, inclusiv privind clauze contractuale tip. De asemenea, Comisia poate completa cu noi măsuri sprijinul oferit de statele membre, inclusiv prin sprijinirea întreprinderilor din țări terțe.

Scopul propunerii este de a se asigura că Uniunea, atât la nivelul sectorului privat, cât și al sectorului public, acționează pe scena internațională respectându-și pe deplin angajamentele internaționale în ceea ce privește protejarea drepturilor omului și promovarea dezvoltării durabile, precum și normele comerțului internațional.

Ca parte a pachetului său de măsuri privind economia justă și durabilă, Comisia prezintă astăzi și o Comunicare privind munca decentă la nivel mondialCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••. Aceasta prezintă politicile interne și externe pe care UE le utilizează pentru a realiza obiectivul muncii decente la nivel mondial, plasându-l în centrul unei redresări favorabile incluziunii, durabile și reziliente în urma pandemiei.

Declarațiile membrilor colegiului

Věra Jourová, vicepreședinta pentru valori și transparență, a declarat: Prezenta propunere urmărește două obiective. În primul rând, să răspundă preocupărilor consumatorilor care nu doresc să cumpere produse fabricate cu implicarea muncii forțate sau care distrug mediul, de exemplu. În al doilea rând, propunerea urmărește sprijinirea întreprinderilor prin asigurarea securității juridice cu privire la obligațiile care le revin în cadrul pieței unice. Acest act legislativ va reflecta valorile europene în cadrul lanțurilor valorice, într-un mod echitabil și proporțional.

Didier Reynders, comisarul pentru justiție, a declarat: Prezenta propunere va schimba radical modul în care întreprinderile își desfășoară activitățile comerciale de-a lungul lanțului lor de aprovizionare mondial. Prin aceste norme, dorim să apărăm drepturile omului și să ne asumăm rolul de lider în tranziția verde. Nu mai putem ignora ceea ce se întâmplă în cadrul lanțurilor noastre valorice. Trebuie să ne schimbăm modelul economic. Dinamica de pe piață a contribuit la susținerea acestei inițiative, iar consumatorii au pledat pentru produse mai durabile. Am convingerea că mulți lideri ai mediului de afaceri vor sprijini această cauză.

Thierry Breton, comisarul pentru piața internă, a declarat: Unele întreprinderi europene sunt deja lidere în privința practicilor corporative durabile, însă multe dintre ele se confruntă în continuare cu dificultăți în ceea ce privește înțelegerea și îmbunătățirea amprentei lor de mediu și a rezultatelor în materie de drepturi ale omului. Având în vedere complexitatea lanțurilor valorice mondiale, întreprinderilor le este foarte greu să obțină informații fiabile cu privire la operațiunile furnizorilor lor. Fragmentarea normelor naționale încetinește și mai mult progresele în adoptarea bunelor practici. Propunerea noastră le va permite actorilor importanți de pe piață să își asume un rol de lider în atenuarea riscurilor de-a lungul lanțurilor lor valorice, sprijinind în același timp întreprinderile mici să se adapteze la schimbări.

Etapele următoare

Propunerea va fi transmisă Parlamentului European și Consiliului pentru a fi aprobată. După adoptare, statele membre vor avea la dispoziție doi ani pentru a transpune directiva în legislația națională și pentru a transmite Comisiei textele legislative relevante.

Context

Întreprinderile europene sunt lideri mondiali în materie de durabilitate. Durabilitatea este ancorată în valorile UE, iar întreprinderile își manifestă angajamentul de a respecta drepturile omului și de a-și reduce impactul asupra planetei. Cu toate acestea, progresele înregistrate de întreprinderi în ceea ce privește integrarea durabilității, în special a drepturilor omului și a obligației de diligență necesară în materie de mediu, în procesele de guvernanță corporativă rămân lente.

Pentru a răspunde acestor provocări, în martie 2021, Parlamentul European a invitat Comisia să prezinte o propunere legislativă privind obligația de diligență necesară în cadrul lanțului valoric. În mod similar, la 3 decembrie 2020, în concluziile sale, Consiliul a invitat Comisia să prezinte o propunere de cadru juridic al UE privind guvernanța corporativă durabilă, inclusiv obligația de diligență corporativă transsectorială de-a lungul lanțurilor valorice mondiale.

Propunerea Comisiei răspunde celor două apeluri, luând cu atenție în considerare răspunsurile obținute în cadrul unei consultări publice deschise referitoare la inițiativa privind guvernanța corporativă durabilăCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN••• lansată de Comisie la 26 octombrie 2020. În pregătirea propunerii, Comisia a luat în considerare, de asemenea, baza largă de elemente colectate prin intermediul a două studii comandate privind sarcinile directorilor de întreprindere și guvernanța corporativă durabilăCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN••• (iulie 2020) și privind cerințele de diligență necesară în cadrul lanțului de aprovizionareCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN••• (februarie 2020).

Pentru mai multe informații

Propunere de directivă privind diligența necesară a întreprinderilor în materie de durabilitate + anexă

Întrebări și răspunsuri privind diligența necesară a întreprinderilor în materie de durabilitateCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••

Fișă informativă privind diligența necesară a întreprinderilor în materie de durabilitateCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••

Pagină informativă privind diligența necesară a întreprinderilor în materie de durabilitateCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••

Detalii

Data publicării23 februarie 2022

Date de contact

Christian WIGAND

Emailchristian.wigand@ec.europa.euPhone number+32 2 296 22 53

Sonya GOSPODINOVA

Emailsonya.gospodinova@ec.europa.euPhone number+32 2 296 69 53

Katarzyna KOLANKO

Emailkatarzyna.kolanko@ec.europa.euPhone number+ 32 2 296 34 44

Federica MICCOLI

Emailfederica.miccoli@ec.europa.euPhone number+32 2 295 83 00