Skip to content

Valorificarea talentelor în Europa: un nou impuls pentru regiunile UE

Europa are talent. Dar talentele trebuie stimulate, cu atât mai mult cu cât UE trece printr-o tranziție demografică importantă. 

EuropaTalent

Acest lucru este cu atât mai necesar în regiunile afectate de scăderea forței de muncă și de ponderea scăzută a persoanelor cu studii superioare, precum și în regiunile afectate de plecarea tinerilor.

Dacă nu va fi abordată, această tranziție va genera disparități teritoriale noi și în creștere pe măsură ce regiunile îmbătrânesc și rămân în urmă în ceea ce privește numărul și competențele forței lor de muncă. Aceasta poate schimba peisajele demografice ale Europei, împiedicând reziliența și competitivitatea UE.

Asigurarea faptului că regiunile care se confruntă cu o capcană a dezvoltării talentelor devin mai reziliente și mai atractive este esențială în cadrul angajamentului UE de a nu lăsa pe nimeni și niciun loc în urmă.

De aceea, Comisia lansează „mecanismul de stimulare a talentelor”. Acest mecanism va sprijini regiunile UE afectate de declinul accelerat al populației în vârstă de muncă să formeze, să păstreze și să atragă persoanele, aptitudinile și competențele necesare pentru a aborda impactul tranziției demografice.

Mecanismul este prezentat în Comunicarea privind valorificarea talentelor în regiunile EuropeiCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN••• adoptată astăzi și este prima inițiativă-cheie din 2023 care contribuie la Anul european al competențelor, astfel cum a fost propus de Comisie, care urmărește să dea un nou impuls inițiativelor de recalificare și perfecționare. Comunicarea oferă soluții adaptate, bazate pe realitatea locului și multidimensionale, inclusiv utilizarea fondurilor și a inițiativelor UE existente pentru a sprijini regiunile cele mai afectate de tranziția demografică în curs și de efectele sale secundare și pentru a preveni apariția unor disparități teritoriale noi și accentuate în UE.

De asemenea, Comisia publică astăzi raportul său din 2023 privind impactul schimbărilor demograficeCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••, care actualizează raportul demografic din 2020Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••. Acesta trece în revistă tendințele demografice și impacturile care au fost identificate în lumina evoluțiilor recente, cum ar fi Brexitul, pandemia de COVID-19 sau agresiunea militară rusă împotriva Ucrainei. Potrivit raportului, pentru a asigura prosperitatea și bunăstarea viitoare în UE, este esențială abordarea provocărilor generate de tranziția demografică. Printre aceste provocări se numără îmbătrânirea, precum și scăderea populației în general și scăderea populației în vârstă de muncă, dar și creșterea disparităților teritoriale, inclusiv decalajul tot mai accentuat dintre zonele urbane și cele rurale. Raportul analizează dacă și în ce mod modelele demografice stabilite sunt accelerate sau perturbate, iar atunci când aceste fenomene se manifestă, raportul analizează dacă perturbările sunt tranzitorii sau au un impact de durată asupra schimbărilor demografice.

„Capcana dezvoltării talentelor” în unele regiuni ale UE

Statele membre ale UE se confruntă cu un declin puternic al populației lor în vârstă de muncă. Acest segment de populație a scăzut cu 3,5 milioane de persoane între 2015 și 2020 și se preconizează că va scădea cu încă 35 milioane de persoane până în 2050.

82 de regiuni din 16 state membre (reprezentând aproape 30 % din populația UE) sunt grav afectate de această scădere a populației în vârstă de muncă, de o proporție scăzută a absolvenților de studii superioare sau de o mobilitate negativă a populației lor cu vârste cuprinse între 15 și 39 de ani. Aceste regiuni se confruntă cu provocări structurale specifice, cum ar fi ineficiențele de pe piața forței de muncă, din sistemele de educație, formare și învățare în rândul adulților, performanțele scăzute în domeniul inovării, al guvernanței publice sau al dezvoltării întreprinderilor și accesul redus la servicii. Prin abordarea acestor provocări, regiunile ar putea atrage mai mult personal calificat. Mai multe dintre aceste regiuni se află deja într-o „capcană a dezvoltării talentelor”, în timp ce celelalte se vor confrunta cu acest risc în viitorul apropiat. Dacă rămâne nesoluționată, această situație va amenința prosperitatea pe termen lung a UE.

Un nou mecanism al UE: „mecanismul de stimulare a talentelor”

Comisia va dezvolta mecanismul de stimulare a talentelor bazat pe 8 piloni:

  1. În 2023, va fi lansat un nou proiect-pilot pentru a ajuta regiunile care se confruntă cu o „capcană a dezvoltării talentelor” să elaboreze, să consolideze, să dezvolte și să pună în aplicare strategii adaptate și cuprinzătoare, precum și să identifice proiecte relevante pentru formarea, atragerea și reținerea lucrătorilor calificați. Se va acorda sprijin regiunilor-pilot selectate pe baza unei cereri deschise.
  2. nouă inițiativă privind „Adaptarea inteligentă a regiunilor la tranziția demografică” va fi lansată în 2023 pentru a ajuta regiunile din care tinerii sunt mai predispuși să plece să se adapteze la tranziția demografică și să investească în dezvoltarea talentelor prin intermediul unor politici adaptate, bazate pe realitatea locului. Regiunile beneficiare vor fi selectate pe baza unei cereri deschise.
  3. Prin intermediul cererii de propuneri lansate în cadrul IST 2023, instrumentul de sprijin tehnic (IST) va sprijini statele membre, la cerere, să pună în aplicare reforme la nivel național și regional, necesare pentru a aborda problema reducerii populației în vârstă de muncă, lipsa competențelor necesare și pentru a răspunde nevoilor pieței locale.
  4. Programele politicii de coeziune și investițiile interregionale pentru inovareCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN••• vor stimula inovarea și oportunitățile de locuri de muncă de înaltă calificare, contribuind astfel la îmbunătățirea posibilităților de păstrare și atragere a talentelor în aceste regiuni.
  5. O nouă cerere de propuneri pentru acțiuni inovatoare va fi lansată în cadrul „Inițiativei urbane europene pentru a testa soluții bazate pe realitatea locului, gestionate de orașe în declin care abordează provocările legate de formarea, păstrarea și atragerea lucrătorilor calificați.
  6. Pe o pagină web dedicată vor fi indicate inițiativele UE care sprijină dezvoltarea talentelor. Acest lucru va facilita accesul regiunilor interesate la informații cu privire la politicile UE în domenii precum cercetarea și inovarea, formarea, educația și mobilitatea tinerilor.
  7. Se vor face schimburi de experiență și se vor disemina bune practici: regiunile vor avea posibilitatea de a înființa grupuri de lucru tematice și regionale pentru a aborda provocările profesionale sau teritoriale specifice.
  8. Vor fi dezvoltate în continuare cunoștințele analitice necesare pentru a sprijini și a facilita politicile bazate pe date concrete privind dezvoltarea regională și migrația.

Valorificarea talentelor cu ajutorul fondurilor și inițiativelor UE existente

Comunicarea subliniază, de asemenea, modul în care instrumentele și politicile existente ale UE pot sprijini revitalizarea economică și dezvoltarea competențelor adecvate pentru a atrage activități cu potențial ridicat în regiunile afectate, inclusiv prin coordonarea semestrului european. Printre altele, noua Agendă europeană pentru inovare, care stabilește Inițiativa privind talentul tehnologic aprofundat, o inițiativă emblematică specifică menită să răspundă deficitului de talente din sectoarele tehnologiilor profunde, integrând toate regiunile din Europa.

De asemenea, Comunicarea subliniază modul în care politica de coeziune ajută și va continua să ajute aceste regiuni să își diversifice economia, să îmbunătățească accesibilitatea serviciilor, să sporească eficiența administrației publice și să asigure implicarea autorităților regionale și locale prin strategii specifice bazate pe realitatea locului.

În fine, aceasta oferă, de asemenea, numeroase exemple de inițiative naționale și regionale și de bune practici care abordează în mod eficace provocările structurale într-un context local, sporind atractivitatea regiunilor pentru talente. Pentru a facilita învățarea reciprocă, Comisia continuă să colaboreze cu autoritățile naționale, cartografiind cele mai acute provocări demografice identificate de către acestea, precum și exemple de politici și proiecte care vizează gestionarea impactului schimbărilor demografice.

Etapele următoare

Comisia va raporta periodic cu privire la punerea în aplicare a acestei comunicări.

Context

Este esențial să abordăm schimbările demografice pentru a construi o societate mai echitabilă și mai rezilientă. Întrucât tranziția demografică în curs afectează diferite domenii de politică, este necesar ca factorii de decizie politică să acționeze pentru a permite o coordonare complexă care să implice toți actorii relevanți de la nivelurile UE, național, regional și local. Deși majoritatea pârghiilor politice care abordează aceste provocări se află în continuare la nivel național, Comisia ia în considerare implicațiile și impactul schimbărilor demografice în propunerile sale de politică.

Comisia a adoptat deja un Raport privind impactul schimbărilor demografice în Europa în 2020Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••, care a deschis calea pentru noi inițiative în 2021, odată cu adoptarea Cărții verzi privind îmbătrânirea populațieiCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN••• și Viziunea pe termen lung pentru zonele rurale ale UE în perspectiva anului 2040Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••.

Printre cele mai recente inițiative la nivelul UE care sprijină statele membre în abordarea schimbărilor demografice în diferite domenii și sectoare se numără Strategia europeană privind serviciile de îngrijire împreună cu Recomandarea Consiliului privind accesul la servicii de îngrijire pe termen lung de înaltă calitate și accesibile din punct de vedere financiarCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO••• și Recomandarea Consiliului privind educația și îngrijirea timpurie, Strategia cuprinzătoare a UE privind drepturile copilului și Garanția europeană pentru copiiCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••Pachetul de sprijin pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilorRecomandarea Comisiei privind un sprijin activ eficace pentru ocuparea forței de muncăCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••Recomandarea Consiliului privind asigurarea unei tranziții echitabile către neutralitatea climaticăCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••Pachetul privind ocuparea forței de muncă în rândul persoanelor cu handicap și propunerea recent adoptată ca 2023 să fie Anul european al competențelor, precum și Comunicarea privind valorificarea talentelor în regiunile Europei, care a fost adoptată astăzi.

Informații suplimentare

Comunicarea „Valorificarea talentelor în regiunile Europei”Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Raport privind impactul schimbărilor demografice într-un mediu în schimbareCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Întrebări și răspunsuri privind Valorificarea talentelor în regiunile Europei și Raportul demograficCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••

Fișă informativă privind valorificarea talentelor în regiunile EuropeiCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentRO•••

Impactul schimbărilor demografice în EuropaCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Explorarea tendințelor demografice regionale din UE

Politica de coeziune 2021-2027Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••

Platforma de date deschise privind coeziunea

Kohesio

@dubravkasuica

@ElisaFerreiraEC

@EUinmyRegion

@NicolasSchmitEU

@EU_Social

@GabrielMariya

Detalii

Data publicării

17 ianuarie 2023

Date de contact

Nume

Stefan DE KEERSMAECKEREmail

stefan.de-keersmaecker@ec.europa.euPhone number

+32 2 298 46 80

Nume

Veronica FAVALLIEmail

veronica.favalli@ec.europa.euPhone number

+32 2 298 72 69